MATLAMAT

MATLAMAT

Membantu universiti untuk melahirkan siswazah yang berketrampilan, seimbang dan harmonis dalam aspek rohani, intelek, emosi, sosial, fizikal seiring dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.