MATLAMAT | AIM

MATLAMAT

Membantu universiti untuk melahirkan siswazah yang berketrampilan, seimbang dan harmonis dalam aspek rohani, intelek, emosi, sosial, fizikal seiring dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

AIM

Help university to produce graduates who are competent, balanced and harmonious in the spiritual, intellectual, emotional, social, physical line with the National Education Philosophy.